آخرین مطالب

زبان

《زبان خانه ی هستی ست》مارتین هایدگر اکثر مردم زبان را مهارتی سطحی می دانند و به زبان اهمیت چندانی نمی دهند، اما می توان گفت زبان و واژه ابزار

شعر من

شعر، بخشی از وجود من است. من با شعرهایم زندگی می کنم و انها را چکیده ای از خود میدانم، از روح خود. در هیچ زمانی شاعری پدید نیامده

درباره من

  نامم امیرعلی ست، فامیلم سلطانی راد از سالیان سال پیش رویای نوشتن را در سر می پروراندم و متن به متن، جمله به جمله و کلمه به کلمه

نوشته‌های تازه