ساختار کلی مقاله چهار پاراگرافی/چگونه مقاله چهار پاراگرافی بنویسیم؟

نوشتن این نوع مقاله را از کتاب البته واضح و مبرهن است که…. از ضیاء موحد آموختم.

این نوع مقاله دارای سه بخش است.

الف)مقدمه

ب)بدنه یا متن

پ)نتیجه

مقدمه:

هدف مقدمه این است که مسائل زیر را مشخص کند:

۱_معرفی موضوع مقاله

۲_نگاه کلی به زمینه موضوع

۳_جمله کلیدی

۴_شرح کلی مقاله

مقدمه دو بخش دارد. اولین بخش نگاهی کلی به موضوع مقاله دارد و کم کم به موضوعات جزئی تر ختم می شود و در بخش بعدی، جمله ی کلیدی مقاله مشخص می شود. معمولا آخرین جمله ی مقدمه به جمله کلیدی اختصاص دارد.

به طور کلی جمله کلیدی مهم ترین جمله ی مقاله است و همه ی پاراگراف های مقاله در پی اثبات آن هستند. جمله کلیدی نشان می دهد که مقاله نویس در پی شرح چه چیزی است.

بدنه:

پاراگراف های مقاله اصلی ترین بخش مقاله اند. در عمل مقدمه بدون آگاهی از مطالب بدنه نمی توان آن را نوشت. پاراگراف های مقاله بسته به نوع مقاله باید در پی شرح یا اثبات جمله ی کلیدی باشند.

ساختار هر پاراگراف به صورت زیر است:

۱_جمله موضوعی

۲_دلیل

۳_شاهدها

۴_جمله رابط

همانطور که گفتیم، همه پاراگراف ها باید در پی اثبات یا شرح جمله کلیدی باشند. این موضوع را اغلب در ابتدای پاراگراف و در جمله موضوعی بیان می کنند. سپس دلایلی برای آن می آورند و برای دلایل شاهدهایی می آورند و پس از آن جمله رابط، آن پاراگراف را به پاراگراف بعدی وصل می کند و زمینه را برای پاراگراف بعدی آماده می کند.

نتیجه:

پاراگراف نتیجه شامل موردهای زیر است:

۱_جمع بندی نکته های اصلی

۲_بیان دوباره جمله کلیدی با بیانی تازه

۳_آخرین اظهار نظر به همراه پیامدها و پیشنهادات

 

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *