درباره من

نامم امیرعلی ست، فامیلم سلطانی راد

از سالیان سال قبل رویای نوشتن را در سر می پروراندم و متن به متن رشد کرده ام

سال ۱۳۹۰ بود که چشمهایم رو به این کره ی خاکی باز شد و اکنون فعالانه میخوانم و مینویسم

از بسیاری اموختم و نوشتن را چشم اندازی برای رسیدن به بسیاری دانستم

این وبلاگ بستری ست برای نوشتن تجربه هایم از زندگی، از نوشتن

نوشتن را میانبری برای رسیدن به شکوفایی میدانم و نقل قول زیر از پلینی را تبدیل به قانونی برای خود کرده ام:

هیچ روزی نباید بدون نوشتن سپری شود

تا بعد…